به همت مجمع خیرین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان بسته های غذایی تهیه وبین خانواده…

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان از محلات مستضعف و حاشیه نشین خرم آباد همانند…

جلسه کارگروه تخصصی نظام های صنفی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان برگزار شد.

مراسم تجلیل از خانواده شهیده بسیجی مهندس مهدیه هراتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

برگزاری روز مهندس در استان لرستان

روز بسیج مهندسین و روز مهندس دراستان لرستان برگزار گردید.

به همت مجمع خیرین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان بسته های غذایی تهیه وبین خانواده…

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان از محلات مستضعف و حاشیه نشین خرم آباد همانند…

جلسه کارگروه تخصصی نظام های صنفی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان برگزار شد.

مراسم تجلیل از خانواده شهیده بسیجی مهندس مهدیه هراتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

برگزاری روز مهندس در استان لرستان

روز بسیج مهندسین و روز مهندس دراستان لرستان برگزار گردید.

به همت مجمع خیرین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان بسته های غذایی تهیه وبین خانواده…

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان از محلات مستضعف و حاشیه نشین خرم آباد همانند…

جلسه کارگروه تخصصی نظام های صنفی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان برگزار شد.

مراسم تجلیل از خانواده شهیده بسیجی مهندس مهدیه هراتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان…

برگزاری روز مهندس در استان لرستان

روز بسیج مهندسین و روز مهندس دراستان لرستان برگزار گردید.

برگزاری جلسات هماهنگی روز مهندس

برگزاری جلسات هماهنگی روز مهندس سازمان بسیج عمران و معماری استان لرستان شهرستان خرم آباد